RSS
A A A
Szpital Jurasza SmodBIP www.jurasza.pl
To jest wersja archiwalna z dnia 24.03.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja graficzna

Statut Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

STATUT
Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


                                                                                 § 1

1. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, zwany dalej Szpitalem prowadzony jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 1998 roku nr 11/98 w sprawie przekształcenia Szpitala w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.


2. Z mocy art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19.07.2001 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2001 r. nr 111, poz. 1193) oraz art. 1 ust. 1 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2004r. o włączeniu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Dz.U. nr 241, poz. 2414) organem założycielskim Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwany dalej Uniwersytetem.


3. Pełna nazwa Szpitala brzmi: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.


4. Skrócona nazwa Szpitala brzmi: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.

                                                                                 § 2
Szpital wpisany jest do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Ministra Zdrowia pod numerem 99-00157 oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000003581.

§ 3


Szpital działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.),
2. innych obowiązujących przepisów,
3. niniejszego Statutu.


II. CELE I ZADANIA SZPITALA


                                                                             § 4

1. Misja Szpitala: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy spełnia swoją misję poprzez promowanie zdrowia, świadczenie usług medycznych zgodnie z zasadami najnowszej wiedzy medycznej, w sposób chroniący dobra pacjentów i respektujący ich prawa. Zadaniem Szpitala jest także troska o pracowników wyrażająca się tworzeniem optymalnych warunków do wypełniania zadań oraz podwyższania kwalifikacji zawodowych. Ponadto Szpital Uniwersytecki, inspiruje badania naukowe i współuczestniczy w ich prowadzeniu, jak też w różnych formach kształcenia medycznego.


2. Podstawowym celem Szpitala jest realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.


3. Szpital uczestniczy w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny.


4. Szpital może uczestniczyć w realizacji zadań i programów zdrowotnych oraz naukowych zlecanych przez instytucje naukowe, pracodawców, organizacje społeczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty. Ponadto Szpital może uczestniczyć w innych zadaniach zgodnych z przepisami prawa.


                                                                               § 5
1. Do zadań Szpitala należy w szczególności:
a) udział w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych Uniwersytetu i innych uczelni prowadzących działalność dydaktyczną także w dziedzinie nauk medycznych,
b) udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w warunkach szpitalnych lub ambulatoryjnych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych w ramach specjalności reprezentowanych przez komórki organizacyjne Szpitala,
c) uczestniczenie w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego oraz kształceniu i doskonaleniu zawodowemu osób wykonujących zawody medyczne,
d) prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną.
Szpital wykonuje swe zadania w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów oraz zawartych umów.


2. Szpital może podejmować współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami ochrony zdrowia, kształcenia i doskonalenia kadr medycznych oraz organizacjami międzynarodowymi realizującymi zadania należące do zakresu działalności Szpitala.


3. Szpital może podejmować inne rodzaje działalności mające na celu pozyskiwanie środków na realizację zadań statutowych.


                                                                                 § 6
1. Szpital może prowadzić działalność gospodarczą zgodną z obowiązującymi przepisami prawa.


2. Prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1, nie może ograniczać dostępności i poziomu świadczeń zdrowotnych, udzielanych osobom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów.


III. SIEDZIBA I OBSZAR DZIAŁANIA


                                                                                 § 7

1.Siedzibą Szpitala jest miasto Bydgoszcz.


2.Obszarem działania Szpitala jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


3.Obszar działania Szpitala na rzecz uprawnionych do świadczeń zdrowotnych finansowanych
ze środków publicznych określają umowy zawarte z dysponentami tych środków.


4.Szpital jest zobowiązany do udzielania świadczeń zdrowotnych osobom nieobjętym umowami, o których mowa w ust. 3, w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia.


5.Szpital może udzielać odpłatnych świadczeń zdrowotnych obywatelom polskim lub cudzoziemcom na podstawie odrębnych umów.


IV. RODZAJE I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

                                                                                § 8
Szpital udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:


1. Opieki stacjonarnej ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych wykonywanych w zakresie: kardiologii, chorób wewnętrznych, kardiologii inwazyjnej, elektrofizjologii, kardiochirurgii, nefrologii, nadciśnienia tętniczego, dializoterapii, neurologii, udarów mózgu, neurochirurgii, traumatologii, chirurgii ogólnej, chirurgii naczyń, angiologii, chirurgii endokrynologicznej, chirurgii dziecięcej, neonatologii, intensywnej opieki neonatologicznej, chirurgii noworodka, chirurgii plastycznej, chirurgii urazowej, chirurgii szczękowej, chirurgii onkologicznej, endoskopii gastroenterologicznej, ortopedii, wczesnej rehabilitacji w schorzeniach ortopedyczno-urazowych, urologii ogólnej, onkologicznej i dziecięcej, ESWL, chorób oczu, otolaryngologii, audiologii, foniatrii, anestezjologii i intensywnej terapii, anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci, dermatologii, psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, endokrynologii, diabetologii, geriatrii, rehabilitacji, transplantologii, medycyny ratunkowej, pediatrii, alergologii i gastroenterologii dziecięcej, hematologii i onkologii dziecięcej, transplantacji szpiku kostnego dla dzieci, medycyny nuklearnej, opieki paliatywnej, terapii hiperbarycznej, onkologii laryngologicznej, rehabilitacji neurologicznej.


2. Opieki ambulatoryjnej realizowanej w zakresie: kardiologii, nefrologii, nadciśnienia tętniczego, dializoterapii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii: ogólnej, naczyń, endokrynologicznej, dzieci, plastycznej, transplantacyjnej i chirurgii wątroby, ortopedii, urologii, chorób oczu, otolaryngologii, leczenia bólu, medycyny pracy, ginekologii i położnictwa, rehabilitacji, endokrynologii, diabetologii, chorób wewnętrznych, gastroenterologii, dermatologii, chorób przenoszonych droga płciową, psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, geriatrii, genetyki, audiologii, osteoporozy, kontroli stymulatorów, kardiochirurgii, wad serca, zaburzeń rytmu, proktologii, logopedii, psychologii, pediatrii, alergologii i gastroenterologii dziecięcej, hematologii i onkologii dziecięcej, transplantacji szpiku kostnego dla dzieci, hepatologii dziecięcej, ortopedii dziecięcej, kardiologii dziecięcej, immunologii dziecięcej, pulmonologii dziecięcej, neurologii dziecięcej, urologii dziecięcej, opieki paliatywnej, leczenia radioizotopami, stopy cukrzycowej, stomii i jelita grubego, neuropsychiatrii, neuropsychologii, anestezjologii, parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego, żywienia dojelitowego i pozajelitowego, onkologii laryngologicznej, fizjoterapii.


3. Diagnostyki realizowanej przez zakłady i pracownie diagnostyczne w zakresie:
a. diagnostyki obrazowej,
b. diagnostyki laboratoryjnej,
c. diagnostyki mikrobiologicznej,
d. diagnostyki immunopatologicznej,
e. diagnostyki patomorfologicznej,
f. chronomedycyny,
g. innej nie wymienionej.


4. Rehabilitacji w zakresie:
a. fizykoterapii,
b. kinezyterapii,
c. hydroterapii,
d. logopedii,
e. afazji,
f. muzykoterapii,
g. innej nie wymienionej.


                                                                                  § 9
1. Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu określa Regulamin Porządkowy Szpitala, który reguluje w szczególności:

a) przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w komórkach organizacyjnych Szpitala,
b) organizację i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala oraz warunki współdziałania między tymi jednostkami dla zapewnienia sprawności funkcjonowania Szpitala pod względem leczniczym, administracyjnym i gospodarczym,
c) warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania,
d) prawa i obowiązki pacjenta,
e) obowiązki Szpitala w razie śmierci pacjenta.


2. Postanowienia regulaminu, o którym mowa w ust.1, nie mogą naruszać praw pacjenta określonych i wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.


3. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, ustala Dyrektor Szpitala, a zatwierdza Rada Społeczna zwana dalej "Radą Społeczną".


V. ORGANY SZPITALA


                                                                            § 10

Organami Szpitala są:
1. Dyrektor,
2. Rada Społeczna.
3. Rada Ordynatorów/Kierowników Klinik i Zakładów


                                                                              § 11
1. Dyrektor jest jednoosobowym organem kierującym i zarządzającym Szpitala oraz reprezentującym Szpital na zewnątrz.


2. Do kompetencji Dyrektora należą sprawy nie zastrzeżone przepisami prawa dla innych organów.


3. Dyrektor sam
odzielnie podejmuje decyzje dotyczące Szpitala i ponosi odpowiedzialność za zarządzanie nim.


4. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala.


                                                                            § 12
1. Do obowiązków i uprawnień Dyrektora należy w szczególności:

a) organizowanie pracy Szpitala w sposób zapewniający osiągnięcie celów oraz realizację zadań statutowych Szpitala,
b) należyta gospodarka mieniem własnym lub przekazanym Szpitalowi do użytkowania,
c) prowadzenie polityki kadrowej Szpitala, zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
d) nadzór nad wykonywaniem zadań przez pracowników Szpitala,
e) należyte gospodarowanie środkami finansowymi i rzeczowymi pozostającymi w dyspozycji Szpitala,
f) współpraca z organizacjami związkowymi i zawodowymi działającymi na terenie Szpitala.


2. Dyrektora Szpitala zatrudnia Rektor na wniosek Prorektora ds. Collegium Medicum na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.


3. Dyrektorowi Szpitala przysługuje prawo do przedstawiania Senatowi Uniwersytetu opinii i wniosków w sprawach zastrzeżonych do kompetencji organu założycielskiego, a wywołujących skutki w sferze związanej z zarządzaniem Szpitalem


3a. Opinie i wnioski, o których mowa w ust. 3, Dyrektor Szpitala składa na piśmie Rektorowi Uniwersytetu za pośrednictwem Prorektora ds. Collegium Medicum.


4. Dyrektor Szpitala wydaje pisemną opinię dotyczącą kandydata na stanowisko ordynatora - kierownika kliniki oraz ordynatora kierownika oddziału klinicznego.


5. Dyrektor Szpitala jest uprawniony do złożenia wniosku o rozwiązanie stosunku pracy z ordynatorem - kierownikiem kliniki oraz ordynatorem - kierownikiem oddziału klinicznego.


6. Dyrektor Szpitala posiada prawo do utworzenia nowej komórki organizacyjnej Szpitala, innej niż Klinika i oddział kliniczny, w trybie przewidzianym dla zmian w niniejszym Statucie.


7. Dyrektor Szpitala współpracuje bezpośrednio z Rektorem Uniwersytetu, Prorektorem ds. Collegium Medium oraz Kanclerzem Uniwersytetu.


                                                                                 § 13
Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Uniwersytetu oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala.


                                                                                § 14
1. Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rektor Uniwersytetu.


2. Odwołanie członka Rady Społecznej może nastąpić w przypadku długotrwałej choroby, niemożności sprawowania funkcji lub naruszenia w sposób rażący regulaminu działalności Rady.


                                                                           § 15
W skład Rady Społecznej wchodzą:
1. jako przewodniczący - przedstawiciel Rektora Uniwersytetu,

2. jako członkowie:
a) przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia,
b) przedstawiciel wojewody,
c) przedstawiciel przewodniczącego zarządu samorządu województwa,
d) przedstawiciel okręgowej izby lekarskiej,
e) przedstawiciel okręgowej rady pielęgniarek i położnych,
f) osoby powołane przez Senat - w liczbie nieprzekraczającej 5 osób.


                                                                                § 16
Do zadań Rady Społecznej należy:


1. Przedstawianie wniosków i opinii w następujących sprawach do akceptacji odpowiednich organów :
a) Senatowi Uniwersytetu w sprawach:
-wniesienia majątku Szpitala do spółki lub fundacji,
-związanych z przekształceniem lub likwidacją Szpitala, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności.
b) Rektorowi Uniwersytetu w sprawach:
-przyjęcia przez Szpital darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
-zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia przez Szpital majątku trwałego,
-przyznania Dyrektorowi Szpitala nagrody,
-rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Szpitalem z Dyrektorem.


2. Przedstawianie Dyrektorowi Szpitala wniosków i opinii w sprawach:
-planu finansowego i inwestycyjnego,
-rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,
-kredytów bankowych lub dotacji,
-podziału zysku.


3. Uchwalanie regulaminu Rady Społecznej.


4. Zatwierdzenie regulaminu porządkowego Szpitala ustalonego przez Dyrektora Szpitala.


5. Opiniowanie wniosku Dyrektora dotyczącego zmian w Statucie i schemacie organizacyjnym Szpitala.


6. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Szpitala, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.


                                                                                § 17
1. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata.


2. Sposób zwoływania posiedzeń, tryb pracy oraz podejmowania uchwał określa regulamin Rady Społecznej.


                                                                              § 18
1. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Szpitala przysługuje odwołanie do Rektora Uniwersytetu, za pośrednictwem Prorektora ds. Collegium Medicum.


2. Dyrektor Szpitala wnosi odwołanie w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały przez Radę Społeczną.


                                                                            § 18a
1. Rada Ordynatorów/Kierowników Klinik i Zakładów jest organem opiniująco-doradczym Dyrektora Szpitala i działa w ramach jego struktury w oparciu o Statut Szpitala, Regulamin Porządkowy oraz Regulamin Rady Ordynatorów/Kierowników Klinik i Zakładów.


2. W skład Rady Ordynatorów/Kierowników Klinik i Zakładów wchodzą wszyscy Kierownicy Klinik/Oddziałów i Zakładów oraz osoby pełniące obowiązki Kierowników Klinik/Oddziałów i Zakładów.


3. Do kompetencji Rady Ordynatorów/Kierowników Klinik i Zakładów należy wydawanie opinii, wniosków, propozycji w sprawach :
a) planów rozwoju Szpitala w zakresie działalności diagnostycznej i leczniczej oraz w zakresie inwestycyjnym,
b) bieżącej działalności Szpitala w zakresie efektywności procesów diagnostycznych i terapeutycznych, w tym współdziałania klinik i innych komórek organizacyjnych,
c) współpracy w zakresie diagnostyki i leczenia z innymi zakładami opieki zdrowotnej z terenu miasta i województwa,
d) związanych z kontraktowaniem świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia,
e) aktualnego stanu i kierunków rozwoju kształcenia kadr medycznych oraz struktury zatrudnienia Szpitala.


4. Rada Ordynatorów/Kierowników Klinik i Zakładów wybiera i odwołuje spośród swoich członków Przewodniczącego Rady i Zastępcę Przewodniczącego Rady na okres 3 -letniej kadencji w głosowaniu tajnym.


5. Sposób zwoływania posiedzeń, dokonywania wyboru Przewodniczącego Rady i jego zastępcy określa Regulamin Rady Ordynatorów/Kierowników Klinik i Zakładów.


VI. NADZÓR I KONTROLA DZIAŁALNOŚCI SZPITALA


                                                                              § 19
1. Nadzór nad Szpitalem sprawuje Rektor Uniwersytetu.


2. Rektor Uniwersytetu dokonuje kontroli i oceny działalności Szpitala oraz pracy Dyrektora, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


3. Kontrola i ocena, o których mowa w ust. 2, obejmują w szczególności:
a) realizację zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń,
b) prawidłowość gospodarowania mieniem,
c) gospodarkę finansową.


VII. STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZPITALA


                                                                           § 20

1. Schemat organizacyjny Szpitala określa załącznik nr 1* do Statutu.


2. Szczegółową strukturę poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala określa załącznik nr 2 do Statutu*.


                                                                          § 21
Szczegółowy zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala określa Regulamin Organizacyjny Szpitala ustalony przez Dyrektora Szpitala.


VIII. GOSPODARKA FINANSOWA SZPITALA


                                                                            § 22

Szpital prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.


                                                                            § 23
Szpital samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami, majątkiem Skarbu Państwa i komunalnym oraz majątkiem własnym (otrzymanym i zakupionym).


                                                                           § 24
Podstawą gospodarki Szpitala jest plan finansowy i inwestycyjny ustalany przez Dyrektora Szpitala, zaopiniowany przez Radę Społeczną i zaakceptowany przez Senat Uniwersytetu.


                                                                           § 25
Szpital może uzyskiwać środki finansowe:


1. Z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych na podstawie umowy, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej,


2. Na realizację zadań i programów zdrowotnych,


3. Z wydzielonej działalności gospodarczej, o której mowa w § 6 ust. 1 niniejszego Statutu,


4. Z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego, z zastrzeżeniem przepisu art. 42 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.


                                                                                 § 26
1. Wartość majątku Szpitala określają:
a) fundusz założycielski,
b) fundusz Szpitala.


2. Fundusz założycielski Szpitala stanowi wartość wydzielonej Szpitalowi części mienia państwowego, komunalnego lub mienia Uniwersytetu.


3. Fundusz Szpitala stanowi wartość majątku Szpitala po odliczeniu funduszu założycielskiego.


                                                                                § 27
1. Szpital decyduje sam o podziale zysku.


2. Szpital pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.


3. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego dokonuje w drodze konkursu ofert, Komisja powołana przez Dyrektor Szpitala z udziałem przedstawiciela organu założycielskiego.


                                                                                 § 28
1. Szpital może otrzymywać dotacje budżetowe na:
a) realizacje zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia,
b) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,
c) inwestycje, w tym zakup wysoko specjalistycznej aparatury medycznej i sprzętu medycznego,
d) cele określone w art. 67a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej,
e) cele szczególne, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów.


2. Dotacje wymienione w ust.1 przyznaje minister właściwy do spraw zdrowia za pośrednictwem Uniwersytetu.


                                                                               § 29
Na koszty ponoszone przez Szpital w ramach kształcenia studentów Collegium Medicum Uniwersytetu, Uniwersytet przekazuje środki pieniężne określone w umowie zawartej pomiędzy Szpitalem a Uniwersytetem, z uwzględnieniem liczby kształconych studentów w danym roku akademickim.


IX. PRZEKSZTAŁCENIE I LIKWIDACJA SZPITALA


                                                                                § 30

1. Przekształcenie i likwidacja Szpitala następuje w drodze uchwały Senatu Uniwersytetu.


2. Uchwała Senatu, o której mowa w ust.1, dotycząca likwidacji lub przekształcenia Szpitala, w wyniku którego ma nastąpić jego likwidacja lub istotne ograniczenie poszczególnych rodzajów działalności Szpitala i udzielanych świadczeń zdrowotnych, wymaga zgody ministra właściwego do spraw zdrowia w formie decyzji.


X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


                                                                             § 31

Wszelkie zmiany w Statucie Szpitala mogą być dokonywane wyłącznie na podstawie uchwały Senatu Uniwersytetu.


                                                                            § 32
1. Statut został uchwalony przez Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w dniu 25 stycznia 2005 r. (uchwała Nr 9 Senatu UMK z późniejszymi zmianami).


2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc dotychczas obowiązujący Statut z dnia 19 marca 2004 r.

Opublikował: Marta Laska
Publikacja dnia: 24.03.2011
Podpisał: Róża Wolniewicz
Dokument z dnia: 24.03.2011
Dokument oglądany razy: 2 177