RSS
A A A
Szpital Jurasza SmodBIP www.jurasza.pl
To jest wersja archiwalna z dnia 04.11.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja

S T A T U T
Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, zwany dalej Szpitalem prowadzony jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 1998 roku nr 11/98 w sprawie przekształcenia Szpitala w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
2. Podmiotem tworzącym Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza
w Bydgoszczy jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwany dalej Uniwersytetem.
3. Pełna nazwa Szpitala brzmi: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza
w Bydgoszczy.
4. Skrócona nazwa Szpitala brzmi: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
w Bydgoszczy.
5. Szpital prowadzi cztery przedsiębiorstwa:
a. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, prowadzące działalność leczniczą w zakresie świadczeń zdrowotnych w rodzaju świadczenia szpitalne, wskazane w § 8 ust. 2,
b. Uniwersyteckie Centrum Świadczeń Ambulatoryjnych, prowadzący działalność leczniczą w zakresie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:
 ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej,
 świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, polegające na działaniach usprawniających, które służą zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia,
 świadczenia z zakresu psychiatrii, zabiegów endoskopowych, diagnostyki obrazowej, medycyny nuklearnej, żywienia dojelitowego i pozajelitowego
wskazane w § 8 ust. 3.
c. Uniwersyteckie Centrum Diagnostyczne, prowadzące działalność leczniczą
w zakresie świadczeń zdrowotnych w rodzaju badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia ustalenia dalszego postępowania leczniczego, z wyłączeniem diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej, wskazane w § 8 ust. 4,
d. Zakład Medycyny Paliatywnej, prowadzący działalność polegającą na sprawowaniu wszechstronnej opieki zdrowotnej, psychologicznej i społecznej nad pacjentami znajdującymi się w stanie terminalnym oraz opieki nad rodzinami tych pacjentów.
§ 2
Szpital podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000003581.
§ 3
Szpital działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 r. nr 112, poz. 654) – zwanej dalej UDL,
2. innych obowiązujących przepisów,
3. niniejszego Statutu.


II. CELE I ZADANIA SZPITALA
§ 4
1. Misja Szpitala: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy spełnia swoją misję poprzez promowanie zdrowia, świadczenie usług medycznych zgodnie z zasadami najnowszej wiedzy medycznej, w sposób chroniący dobra pacjentów i respektujący ich prawa. Zadaniem Szpitala jest także troska o pracowników wyrażająca się tworzeniem optymalnych warunków do wypełniania zadań oraz podwyższania kwalifikacji zawodowych. Ponadto Szpital Uniwersytecki, inspiruje badania naukowe
i współuczestniczy w ich prowadzeniu, jak też w różnych formach kształcenia medycznego.
2. Podstawowym celem Szpitala jest realizacja zadań dydaktycznych i badawczych
w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.
3. Szpital uczestniczy w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego
i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny.
4. Szpital może uczestniczyć w realizacji zadań i programów zdrowotnych oraz naukowych zlecanych przez instytucje naukowe, pracodawców, organizacje społeczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty. Ponadto Szpital może uczestniczyć
w innych zadaniach zgodnych z przepisami prawa.
5. Szpital pełni funkcję Centrum Urazowego dla województwa kujawsko-pomorskiego.
§ 5
1. Do zadań Szpitala należy w szczególności:
a. udział w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych Uniwersytetu i innych uczelni prowadzących działalność dydaktyczną także w dziedzinie nauk medycznych,
b. udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w warunkach szpitalnych lub ambulatoryjnych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych w ramach specjalności reprezentowanych przez komórki organizacyjne Szpitala,
c. uczestniczenie w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego oraz kształceniu i doskonaleniu zawodowemu osób wykonujących zawody medyczne,
d. prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną.
Szpital wykonuje swe zadania w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów oraz zawartych umów.
2. Szpital może podejmować współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami ochrony zdrowia, kształcenia i doskonalenia kadr medycznych oraz organizacjami międzynarodowymi realizującymi zadania należące do zakresu działalności Szpitala.
3. Szpital może podejmować inne rodzaje działalności mające na celu pozyskiwanie środków na realizację zadań statutowych.
§ 6
1. Szpital może prowadzić działalność gospodarczą zgodną z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1, nie może ograniczać dostępności i poziomu świadczeń zdrowotnych, udzielanych osobom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów, a także nie może być uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.


III. SIEDZIBA I OBSZAR DZIAŁANIA

§ 7
1. Siedzibą Szpitala jest miasto Bydgoszcz.
2. Obszarem działania Szpitala jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Obszar działania Szpitala na rzecz uprawnionych do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych określają umowy zawarte z dysponentami tych środków.
4. Szpital jest zobowiązany do udzielania świadczeń zdrowotnych osobom nieobjętym umowami, o których mowa w ust. 3, w przypadku konieczności natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.
5. Szpital może prowadzić odpłatną działalność leczniczą na rzecz obywateli polskich lub cudzoziemców, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.


IV. RODZAJE I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§ 8
1. Szpital prowadzi działalność leczniczą w rodzaju:
a. Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne – w ramach przedsiębiorstwa pod nazwą „Uniwersyteckie Centrum Kliniczne”,
b. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne – w ramach przedsiębiorstw pod nazwami „Uniwersyteckie Centrum Świadczeń Ambulatoryjnych” oraz „Uniwersyteckie Centrum Diagnostyczne”,
c. Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne - w ramach przedsiębiorstwa pod nazwą „Zakład Medycyny Paliatywnej”.
2. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne udziela stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych wykonywanych w zakresie:
kardiologii, chorób wewnętrznych, kardiologii inwazyjnej, elektrofizjologii, kardiochirurgii, nefrologii, nadciśnienia tętniczego, dializoterapii, neurologii, udarów mózgu, neurochirurgii, traumatologii, chirurgii ogólnej, chirurgii naczyń, angiologii, chirurgii endokrynologicznej, chirurgii dziecięcej, neonatologii, intensywnej opieki neonatologicznej, chirurgii noworodka, chirurgii plastycznej, chirurgii urazowej, chirurgii szczękowej, chirurgii onkologicznej, endoskopii gastroenterologicznej, ortopedii, wczesnej rehabilitacji w schorzeniach ortopedyczno-urazowych, urologii ogólnej, onkologicznej i dziecięcej, ESWL, chorób oczu, otolaryngologii, audiologii, foniatrii, anestezjologii i intensywnej terapii, anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci, dermatologii, psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, endokrynologii, diabetologii, geriatrii, rehabilitacji, transplantologii, medycyny ratunkowej, pediatrii, alergologii
i gastroenterologii dziecięcej, hematologii i onkologii dziecięcej, transplantacji szpiku kostnego dla dzieci, terapii hiperbarycznej, onkologii laryngologicznej, rehabilitacji neurologicznej.
3. Uniwersyteckie Centrum Świadczeń Ambulatoryjnych udziela świadczeń zdrowotnych realizowanych zarówno dla pacjentów ambulatoryjnych jak i hospitalizowanych
w zakresie: kardiologii, nefrologii, nadciśnienia tętniczego, dializoterapii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii: ogólnej, naczyń, endokrynologicznej, dzieci, plastycznej, transplantacyjnej i chirurgii wątroby, ortopedii, urologii, chorób oczu, otolaryngologii, leczenia bólu, medycyny pracy, ginekologii i położnictwa, rehabilitacji, endokrynologii, diabetologii, chorób wewnętrznych, gastroenterologii, dermatologii, chorób przenoszonych droga płciową, psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, geriatrii, genetyki, audiologii, osteoporozy, kontroli stymulatorów, kardiochirurgii, wad serca, zaburzeń rytmu, proktologii, logopedii, psychologii, pediatrii, alergologii
i gastroenterologii dziecięcej, hematologii i onkologii dziecięcej, transplantacji szpiku kostnego dla dzieci, hepatologii dziecięcej, ortopedii dziecięcej, kardiologii dziecięcej, immunologii dziecięcej, pulmonologii dziecięcej, neurologii dziecięcej, urologii dziecięcej, opieki paliatywnej, leczenia radioizotopami, stopy cukrzycowej, stomii i jelita grubego, neuropsychiatrii, neuropsychologii, anestezjologii, parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego, żywienia dojelitowego i pozajelitowego, onkologii laryngologicznej oraz rehabilitacji w zakresie fizjoterapii, kinezyterapii, hydroterapii, logopedii, afazji, muzykoterapii, diagnostyki obrazowej, rentgenodiagnostyki zabiegowej, medycyny nuklearnej, endoskopii gastroenterologicznej, endoskopii i badań czynnościowych przewodu pokarmowego wieku rozwojowego i innym niż wymienione.
4. Uniwersyteckie Centrum Diagnostyczne udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie: diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki mikrobiologicznej, diagnostyki immunopatologicznej, diagnostyki patomorfologicznej, chronomedycyny i innych świadczeń diagnostycznych, poza diagnostyką obrazową.
5. Zakład Medycyny Paliatywnej udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny paliatywnej.
§ 9
1. Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu określa Regulamin Organizacyjny Szpitala, którego treść jest zgodna z wymogami art. 24 UDL.
2. Postanowienia regulaminu, o którym mowa w ust.1, nie mogą naruszać praw pacjenta określonych i wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.
3. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, ustala Dyrektor Szpitala.


V. ORGANY SZPITALA
§ 10
Organami Szpitala są:
1. Dyrektor,
2. Rada Społeczna,
3. Rada Ordynatorów/Kierowników Klinik i Zakładów.

§ 11
1. Dyrektor jest jednoosobowym organem kierującym i zarządzającym Szpitalem, wraz
z działającymi w ramach Szpitala przedsiębiorstwami, oraz reprezentującym Szpital na zewnątrz.
2. Do kompetencji Dyrektora należą sprawy nie zastrzeżone przepisami prawa dla innych organów.
3. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Szpitala oraz jego przedsiębiorstw i ponosi odpowiedzialność za zarządzanie.
4. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala.

§ 12
1. Do obowiązków i uprawnień Dyrektora należy w szczególności:
a. organizowanie pracy Szpitala w sposób zapewniający osiągnięcie celów oraz realizację zadań statutowych Szpitala,
b. należyta gospodarka mieniem własnym lub przekazanym Szpitalowi do użytkowania,
c. prowadzenie polityki kadrowej Szpitala, zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
d. nadzór nad wykonywaniem zadań przez pracowników Szpitala,
e. należyte gospodarowanie środkami finansowymi i rzeczowymi pozostającymi w dyspozycji Szpitala,
f. współpraca z organizacjami związkowymi i zawodowymi działającymi na terenie Szpitala.
2. Dyrektora Szpitala zatrudnia Rektor na wniosek Prorektora ds. Collegium Medicum na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.
3. Dyrektorowi Szpitala przysługuje prawo do przedstawiania Senatowi Uniwersytetu opinii
i wniosków w sprawach zastrzeżonych do kompetencji podmiotu tworzącego,
a wywołujących skutki w sferze związanej z zarządzaniem Szpitalem.
4. Opinie i wnioski, o których mowa w ust. 3, Dyrektor Szpitala składa na piśmie Rektorowi Uniwersytetu za pośrednictwem Prorektora ds. Collegium Medicum.
5. Dyrektor Szpitala posiada prawo do utworzenia nowej komórki organizacyjnej Szpitala, innej niż Klinika i oddział kliniczny, w trybie przewidzianym dla zmian w niniejszym Statucie.
6. Dyrektor Szpitala współpracuje bezpośrednio z Rektorem Uniwersytetu, Prorektorem
ds. Collegium Medium oraz Kanclerzem Uniwersytetu.

§ 13
Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Uniwersytetu oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala.
§ 14
1. Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rektor Uniwersytetu.
2. Odwołanie członka Rady Społecznej może nastąpić w przypadku długotrwałej choroby, niemożności sprawowania funkcji lub naruszenia w sposób rażący regulaminu działalności Rady.
§ 15
W skład Rady Społecznej wchodzą:
1. jako przewodniczący - przedstawiciel Rektora Uniwersytetu,
2. jako członkowie:
a. przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia,
b. przedstawiciel wojewody,
c. przedstawiciel przewodniczącego Zarządu samorządu województw,
d. przedstawiciel okręgowej rady lekarskiej,
e. przedstawiciel okręgowej rady pielęgniarek i położnych,
f. osoby powołane przez Senat - w liczbie nieprzekraczającej 5 osób.

§ 16
Do zadań Rady Społecznej należy:
1. Przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
a. zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
b. związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
c. przyznania kierownikowi nagród,
d. rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem,
e. regulaminu organizacyjnego;
2. Przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:
a. planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b. rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym inwestycyjnego,
c. kredytów bankowych lub dotacji,
d. podziału zysku;
3. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów osoby, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.
4. Opiniowanie wniosków w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.
5. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

§ 17
1. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata.
2. Sposób zwoływania posiedzeń, tryb pracy oraz podejmowania uchwał określa regulamin Rady Społecznej zatwierdzony przez Rektora.

§ 18
1. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Szpitala przysługuje odwołanie do Rektora Uniwersytetu, za pośrednictwem Prorektora ds. Collegium Medicum.
2. Dyrektor Szpitala wnosi odwołanie w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały przez Radę Społeczną.
§ 19
1. Rada Ordynatorów/Kierowników Klinik i Zakładów jest organem opiniująco-doradczym Dyrektora Szpitala i działa w ramach jego struktury w oparciu o Statut Szpitala, Regulamin Porządkowy oraz Regulamin Rady Ordynatorów/Kierowników Klinik
i Zakładów.
2. W skład Rady Ordynatorów/Kierowników Klinik i Zakładów wchodzą wszyscy Kierownicy Klinik/Oddziałów i Zakładów oraz osoby pełniące obowiązki Kierowników Klinik/Oddziałów i Zakładów.
3. Do kompetencji Rady Ordynatorów/Kierowników Klinik i Zakładów należy wydawanie opinii, wniosków, propozycji w sprawach :
a. planów rozwoju Szpitala w zakresie działalności diagnostycznej i leczniczej oraz w zakresie inwestycyjnym,
b. bieżącej działalności Szpitala w zakresie efektywności procesów diagnostycznych i terapeutycznych, w tym współdziałania klinik i innych komórek organizacyjnych,
c. współpracy w zakresie diagnostyki i leczenia z innymi zakładami opieki zdrowotnej z terenu miasta i województwa,
d. związanych z kontraktowaniem świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia,
e. aktualnego stanu i kierunków rozwoju kształcenia kadr medycznych oraz struktury zatrudnienia Szpitala.
4. Rada Ordynatorów/Kierowników Klinik i Zakładów wybiera i odwołuje spośród swoich członków Przewodniczącego Rady i Zastępcę Przewodniczącego Rady na okres 3 - letniej kadencji w głosowaniu tajnym.
5. Sposób zwoływania posiedzeń, dokonywania wyboru Przewodniczącego Rady i jego zastępcy określa Regulamin Rady Ordynatorów/Kierowników Klinik i Zakładów.


VI. NADZÓR I KONTROLA DZIAŁALNOŚCI SZPITALA
§ 20
1. Nadzór nad Szpitalem sprawuje Rektor Uniwersytetu.
2. Rektor Uniwersytetu dokonuje kontroli i oceny działalności Szpitala oraz pracy Dyrektora, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Kontrola i ocena, o których mowa w ust. 2, obejmują w szczególności:
a. realizację zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych,
b. prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi,
c. gospodarkę finansową.


VII. STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZPITALA

§ 21
1. Strukturę organizacyjną przedsiębiorstw Szpitala określa załącznik nr 1 do Statutu.
2. Szczegółową strukturę poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala według pionów określa załącznik nr 2 do Statutu.
3. Schemat organizacyjny Szpitala określa załącznik nr 3 do Statutu.
§ 22
Szczegółowy zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala określa Regulamin Organizacyjny Szpitala ustalony przez Dyrektora Szpitala.

VIII. GOSPODARKA FINANSOWA SZPITALA
§ 23
Szpital prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.
§ 24
1. Szpital samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami, majątkiem Skarbu Państwa i komunalnym oraz majątkiem własnym (otrzymanym i zakupionym).
2. Zbycie aktywów trwałych Szpitala, oddanie go w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący.
3. Zasady, o których mowa w ust. 2, polegają w szczególności na ustanowieniu wymogu uzyskania zgody podmiotu tworzącego na zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie
w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych.
4. Wniesienie majątku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
lub przysługującego mu do niego prawa w formie aportu do spółek, jego przekazanie fundacji lub stowarzyszeniu, które wykonują działalność leczniczą, jest zabronione.
W przypadku spółek, fundacji lub stowarzyszeń, wykonujących inną działalność, dokonanie tych czynności wymaga zgody podmiotu tworzącego.
5. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący.
§ 25
1. Podstawą gospodarki Szpitala jest plan finansowy i inwestycyjny ustalany przez Dyrektora Szpitala, zaopiniowany przez Radę Społeczną i zaakceptowany przez Senat Uniwersytetu.
2. Szpital prowadzi jedną rachunkowość oraz sporządza roczny bilans, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, obejmujące prowadzone przez siebie przedsiębiorstwa.
§ 26
Szpital może uzyskiwać środki finansowe:
1. Z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;
2. Z wydzielonej działalności gospodarczej innej niż wymieniona w pkt. 1, jeżeli statut przewiduje wykonywanie takiej działalności;
3. Z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;
4. Na cele i na zasadach określonych w przepisach art. 114 - 117 UDL;
5. Na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami;
6. Na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art. 59 ust. 2 UDL.
§ 27
1. Wartość majątku Szpitala określają:
a. fundusz założycielski,
b. fundusz Szpitala
2. Fundusz założycielski Szpitala stanowi wartość wydzielonej Szpitalowi części mienia państwowego, komunalnego lub mienia Uniwersytetu.
3. Fundusz Szpitala stanowi wartość majątku Szpitala po odliczeniu funduszu założycielskiego.
4. Fundusz Szpitala:
a. zwiększa się o:
 zysk netto;
 kwoty zwiększenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów;
 kwoty środków pieniężnych przekazane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art. 59 ust. 2 UDL.
b. zmniejsza się o:
 stratę netto;
 kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów.
§ 28
1. Szpital decyduje sam o podziale zysku.
2. Szpital pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.
3. Podmiot tworzący może, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala, pokryć jego ujemny wynik finansowy za rok obrotowy, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną - do wysokości tej wartości.
4. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego dokonuje
w drodze konkursu ofert, Komisja powołana przez Dyrektora Szpitala z udziałem przedstawiciela podmiotu tworzącego.

§ 29
1. Szpital może otrzymywać środki publiczne na:
a. realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia,
w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań;
b. remonty;
c. inne niż określone w lit. a) inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego;
d. realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
e. cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych;
f. realizację programów wieloletnich;
g. pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.
2. Na realizację zadań, o których mowa w ust. 1 lit. a. i d.- g., Szpital może uzyskać środki finansowe na podstawie umowy zawartej:
a. ze Skarbem Państwa, reprezentowanym przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, a także z jednostką samorządu terytorialnego lub z uczelnią medyczną;
b. z innym podmiotem uprawnionym do finansowania tych zadań na podstawie odrębnych przepisów.
3. Na realizację zadań, o których mowa ust. 1 lit. a.-e., Szpital może uzyskać dotację
w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Dotację na realizację zadań, o których mowa w ust. 1 lit. b. i c., może przyznać minister właściwy do spraw zdrowia.
§ 30
Na koszty ponoszone przez Szpital w ramach kształcenia studentów oraz realizację zadań badawczych oraz pozostałych zadań dydaktycznych Collegium Medicum Uniwersytetu, Uniwersytet przekazuje środki pieniężne określone w umowie zawartej pomiędzy Szpitalem a Uniwersytetem, z uwzględnieniem liczby kształconych studentów w danym roku akademickim oraz zakresu zadań.

IX. PRZEKSZTAŁCENIE I LIKWIDACJA SZPITALA
§ 31
Przekształcenie i likwidacja Szpitala następują na zasadach określonych w UDL.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 32
1. Wszelkie zmiany w Statucie Szpitala mogą być dokonywane wyłącznie na podstawie uchwały Senatu Uniwersytetu.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc dotychczas obowiązujący Statut
z dnia 19 czerwca 2012 r.

Załącznik nr 1 do Statutu

Załącznik nr 2 do Statutu

Załącznik nr 3 do Statutu
Opublikował: Marta Laska
Publikacja dnia: 04.11.2013
Podpisał: Róża Wolniewicz
Dokument z dnia: 24.03.2011
Dokument oglądany razy: 5 499