A A A K
Szpital Jurasza 
SmodBIP www.jurasza.pl

Ochrona Danych Osobowych (RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA - DANE OSOBOWE

Szanowny Pacjencie,

zgodnie z art. 13 ogólnego rozporzdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuj, e: Administratorem danych osobowych jest Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Dane osobowe przetwarzane bd w zwizku z procesem udzielenia wiadcze zdrowotnych, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej, a take w celu zapewnienia opieki zdrowotnej i zarzdzania systemami i usugami opieki zdrowotnej oraz profilaktyki zdrowotnej. Odbiorcami danych osobowych bd wycznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub realizowania wiadcze zdrowotnych wskazanych m.in. w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Okres przechowywania danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej sporzdzanej w formie papierowej okrela ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (szczegóowe okresy przechowywania dokumentacji medycznej) s wymienione poniej Posiadasz prawo do dania od administratora dostpu do danych osobowych lub ich sprostowania. W przypadku uznania, e Twoje prawa zostay naruszone, moesz wnie skarg do organu nadzorczego Prezesa Urzdu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy rozporzdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Jerzy Nowak, e-mail: je.nowak@jurasza.pl


CZAS PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PACJENTA W PODMIOCIE LECZNICZYM

Archiwalna dokumentacja medyczna jest przechowywana przez okres 20 lat, liczc od koca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. W przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciaa lub zatrucia, jest przechowywana przez okres 30 lat, liczc od koca roku kalendarzowego, w którym nastpi zgon. Dokumentacja medyczna zawierajca dane niezbedne do monitorowania losów krwi i jej skadników jest przechowywana przez okres 30 lat liczc od koca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Dokumentacji Medyczna dotyczca dzieci poniej 2 roku ycia jest przechowywana przez okres 22 lat. Zdjcia rentgenowskie, przechowywane poza dokumentacj indywidualn wewntrzn, s przechowywane przez okres 10 lat, liczc od koca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjcie. Po upywie okrelonego powyej czasu dokumentacja medyczna powinna zosta niszczona w sposób uniemoliwiajcy identyfikacj pacjenta, którego dotyczya.


KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING

Szanowni Pastwo,

zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporzdzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuj, e: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy (numer telefonu 52 5854880), zwany dalej administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Podstaw prawn wprowadzenia monitoringu wizyjnego w Szpitalu jest Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bd w celu zapewnienia bezpieczestwa oraz ochrony mienia. Podstaw przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 pkt. e) Ogólnego Rozporzdzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Pani/Pana dane nie bd udostpniane innym odbiorcom z zastrzeeniem, i udostepnienie ich innym prawnym odbiorcom moe nastpi jedynie w przypadku analizy incydentów, gdy taki obowizek wynika z powszechnie obowizujcych przepisów prawa. Zapisywane obrazy z monitoringu przechowywane bd przez okres maksymalnie do 2 tygodni, a po jego upywie automatycznie kasowane przez system. Jeeli w obiektach Szpitala lub na zewntrz doszo do incydentu naruszenia prawa, o którym administrator powemie wiadomo w okresie do 2 tygodni od tego incydentu, w takim przypadku sporzdzona zostanie kopia zapisanych obrazów dla potrzeb osób prowadzcych postpowanie wyjaniajce lub organów prowadzcych dochodzenie Posiada Pani/Pan prawo, na zasadach okrelonych w RODO, do: prawo do informacji o istnieniu monitoringu; prawo dostpu do nagra w uzasadnionych przypadkach; prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas; prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach; wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzdu Ochrony Danych Osobowych, jeli uzna Pani/Pan za uzasadnione, e dane osobowe s przetwarzane niezgodnie z RODO. Pani/Pana dane osobowe nie podlegaj zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w celu analizowania lub prognozowania Pani/Pana osobistych preferencji, zachowa i postaw.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych- Jerzy Nowak, e-mail: je.nowak@jurasza.plOpublikowa: Marta Laska
Publikacja dnia: 10.05.2019
Podpisa: Marta Laska
Dokument z dnia: 10.05.2019
Dokument ogladany razy: 771