A A A K
Szpital Jurasza 
SmodBIP www.jurasza.pl

Zasady udostpniania dokumentacji medycznej

Kady podmiot udzielajcy wiadcze zdrowotnych jest zobowizany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej pacjenta.

Dokumentacja medyczna jest wasnoci szpitala/poradni. Dokumentacja medyczna powinna zawiera:

• oznaczenia pozwalajce na ustalenie tosamoci pacjenta: nazwisko i imi (imiona), dat urodzenia, oznaczenie pci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL (w przypadku noworodka – numer PESEL matki, w przypadku osób, które nie maj nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzajcego tosamo);

•w przypadku gdy pacjentem jest osoba maoletnia, cakowicie ubezwasnowolniona lub niezdolna do wiadomego wyraenia zgody – nazwisko i imi (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;

• oznaczenie podmiotu udzielajcego wiadcze zdrowotnych ze wskazaniem komórki organizacyjnej, w której udzielono wiadcze zdrowotnych;

• opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu wiadcze zdrowotnych;

• dat sporzdzenia.

DOSTP DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Na kadym etapie leczenia maj Pastwo moliwo dostpu do dokumentacji medycznej, dotyczcej swojego stanu zdrowia oraz udzielanych wiadcze.

Szpital ma obowizek udostpniania dokumentacji medycznej uprawnionym do tego osobom i jednostkom. Przede wszystkim prawo dostpu do dokumentacji medycznej ma pacjent, jego przedstawiciel ustawowy oraz osoba upowaniona przez pacjenta (lub przedstawiciela ustawowego). Po mierci pacjenta dostp do dokumentacji medycznej ma przedstawiciel ustawowy lub osoba upowaniona przez pacjenta za ycia. adna z tych osób nie ma obowizku uzasadniania swego dania w przedmiocie dostpu do dokumentacji medycznej.

UDOSTPNIENIE WYCIGU/ODPISU/KOPII DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Zgodnie z przepisami prawa dokumentacja medyczna moe by udostpniona:

• do wgldu – w siedzibie wiadczeniodawcy;

• poprzez sporzdzenie jej wycigów, odpisów lub kopii;

• poprzez wydanie oryginau za pokwitowaniem odbioru i zastrzeeniem zwrotu po wykorzystaniu.

Dokumentacja medyczna moe by udostpniana take:

•innym podmiotom udzielajcym wiadcze zdrowotnych, jeeli jest ona niezbdna do zapewnienia cigoci wiadcze zdrowotnych;

•organom wadzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorzdu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbdnym do wykonywania przez te podmioty ich zada, w szczególnoci kontroli i nadzoru;

•ministrowi waciwemu do spraw zdrowia, sdom, w tym sdom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sdowym i rzecznikom odpowiedzialnoci zawodowej, w zwizku z prowadzonym postpowaniem;

•uprawnionym na mocy odrbnych ustaw organom i instytucjom – jeeli badanie, którego dotyczy dokumentacja, zostao przeprowadzone na ich wniosek;

•organom rentowym oraz zespoom do spraw orzekania o niepenosprawnoci – w zwizku z prowadzonym przez nie postpowaniem;

•podmiotom prowadzcym rejestry usug medycznych – w zakresie niezbdnym do prowadzenia rejestrów; •zakadom ubezpiecze – za zgod pacjenta;

•lekarzowi, pielgniarce lub poonej, w zwizku z prowadzeniem procedury oceniajcej podmiot udzielajcy wiadcze zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia – w zakresie niezbdnym do jej przeprowadzenia;

•szkole wyszej lub jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych – bez ujawniania nazwiska i innych danych umoliwiajcych identyfikacj osoby, której dokumentacja dotyczy.

OPATY

Za wykonanie odpisu lub kopii wiadczeniodawca moe pobiera opat, jednak jej maksymalna wysoko jest ograniczona i cile ustalona. Podstaw jej wyliczenia jest publikowana przez GUS w drugim miesicu kadego kwartau wysoko przecitnego wynagrodzenia w kwartale poprzednim.

Maksymalna wysoko opat za:

• jedn stron wycigu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie moe przekracza 0,002 przecitnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;

• jedn stron kopii dokumentacji medycznej – nie moe przekracza 0,002 przecitnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;

• sporzdzenie wycigu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym noniku danych, jeeli zakad prowadzi dokumentacj medyczn w formie elektronicznej – nie moe przekracza 0,002 przecitnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;

Udostpnienie dokumentacji do wgldu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel. 52/ 585 41 68, jest bezpatne.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI

Dokumentacja medyczna powinna by przechowywana przez okres 20 lat (liczc od koca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu). Wyjtki dotycz:

•dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciaa lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat (liczc od koca roku kalendarzowego, w którym nastpi zgon);

•zdj rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacj medyczn pacjenta, które s przechowywane przez okres 10 lat (liczc od koca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjcie);

•skierowa na badania lub zlece lekarza, które s przechowywane przez okres piciu lat (liczc od koca roku kalendarzowego, w którym udzielono wiadczenia bdcego przedmiotem skierowania lub zlecenia);

•dokumentacji medycznej dotyczcej dzieci do ukoczenia drugiego roku ycia, która jest przechowywana przez okres 22 lat. Po upywie okrelonego powyej czasu dokumentacja medyczna powinna zosta niszczona w sposób uniemoliwiajcy identyfikacj pacjenta, którego dotyczya.Opublikowa: Marta Laska
Publikacja dnia: 07.02.2020
Podpisa: Marta Laska
Dokument z dnia: 28.04.2016
Dokument ogladany razy: 2 414