A A A K
Szpital Jurasza 
SmodBIP www.jurasza.pl

Aktualne oferty pracy

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy ogasza konkurs na stanowisko Pielgniarki Oddziaowej

• Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drog Pciow i Immunodermatologii,

• Kliniki Urologii Ogólnej i Onkologicznej,

• Zakadu Medycyny Paliatywnej,

• Oddziau Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci,

• Kliniki Kardiochirurgii,

• I Oddziau Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziaem Kardioanestezjologii,

• Oddziau Klinicznego Ortopedii i Traumatologii Narzdu Ruchu,

• Kliniki Chirurgii Wtroby i Chirurgii Ogólnej,

• Kliniki Chirurgii Plastycznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza

1. Kandydaci zgaszajcy si do konkursu powinni zoy dokumenty okrelone w rozporzdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie bdcym przedsibiorc (DZ. U. z 2018.393 t.j.) i posiada kwalifikacje okrelone w rozporzdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebdcych przedsibiorcami (Dz. U. 2011 nr 151 poz. 896). Do dokumentów naley doczy owiadczenie, e kandydat zgaszajcy si do konkursu wyraa zgod na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postpowania konkursowego na dane stanowisko.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ogoszenia, kandydaci skadaj w Biurze Podawczym Dziau Zarzdzania Zasobami Ludzkimi Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza ul. M. Skodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, w terminie do dnia 15 wrzenia 2020 r. Oferty kierowane s do Dyrektora Szpitala. Na kopercie kady kandydat zobowizany jest umieci swoje imi i nazwisko oraz adres do korespondencji i numer telefonu kontaktowego, a take adnotacj o treci: „Konkurs na stanowisko Pielgniarki – wpisa nazw Kliniki”.

3. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy informuje, i udostpnianie materiaów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym szpitala, odbywa si bdzie na zasadach okrelonych w rozporzdzeniu, poprzez odbiór materiaów w Biurze Podawczym Dziau Zarzdzania Zasobami Ludzkimi szpitala po zoeniu dokumentów.

4. Przewidywany termin rozpatrzenia zgoszonych kandydatur – 2 miesice od dnia upywu terminu na skadanie kandydatur w siedzibie Okrgowej Izby Pielgniarek i Poonych w Bydgoszczy ul. T. Kociuszki 27/30 - 32.

5. O terminie posiedzenia Komisji Konkursowej i o wynikach postpowania konkursowego kandydaci zostan powiadomieni telefonicznie i pisemnie.

POZOSTAEAKTUALNE OFERTY PRACY

jurasza.umk.pl/oferty-pracy/Opublikowa: Marta Laska
Publikacja dnia: 24.08.2020
Podpisa: Marta Laska
Dokument z dnia: 14.01.2013
Dokument ogladany razy: 18 502