A A A K
Szpital Jurasza 
SmodBIP www.jurasza.pl
To jest wersja archiwalna z dnia 24.08.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja

Aktualne oferty pracy

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej

• Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii,

• Kliniki Urologii Ogólnej i Onkologicznej,

• Zakładu Medycyny Paliatywnej,

• Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci,

• Kliniki Kardiochirurgii,

• I Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii,

• Oddziału Klinicznego Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu,

• Kliniki Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej,

• Kliniki Chirurgii Plastycznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza

1. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni złożyć dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą (DZ. U. z 2018.393 t.j.) i posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011 nr 151 poz. 896). Do dokumentów należy dołączyć oświadczenie, że kandydat zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ogłoszenia, kandydaci składają w Biurze Podawczym Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, w terminie do dnia 15 września 2020 r. Oferty kierowane są do Dyrektora Szpitala. Na kopercie każdy kandydat zobowiązany jest umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki – wpisać nazwę Kliniki”.

3. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy informuje, iż udostępnianie materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym szpitala, odbywać się będzie na zasadach określonych w rozporządzeniu, poprzez odbiór materiałów w Biurze Podawczym Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi szpitala po złożeniu dokumentów.

4. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – 2 miesiące od dnia upływu terminu na składanie kandydatur w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy ul. T. Kościuszki 27/30 - 32.

5. O terminie posiedzenia Komisji Konkursowej i o wynikach postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie i pisemnie.

POZOSTAŁEAKTUALNE OFERTY PRACY

jurasza.umk.pl/oferty-pracy/Opublikowa: Marta Laska
Publikacja dnia: 24.08.2020
Podpisa: Marta Laska
Dokument z dnia: 14.01.2013
Dokument ogladany razy: 18 598