A A A K
Szpital Jurasza 
SmodBIP www.jurasza.pl

Udostępnianie informacji publicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 695 z późn. zm.) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Wypełniony wniosek można przesłać:

  • pocztą elektroniczną na adres: e-mail: sekretariat@jurasza.pl
  • pocztą na adres:Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 84-094 Bydgoszcz
  • za pośrednictwem skrzynki e-PUAP

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jednak informacja nie może być udzielona w powyższym terminie, podmiot obowiązany do jej udzielenia powiadamia w tym terminie osobę zainteresowaną o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Szpital do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Szpital ma ponieść dodatkowe koszty związane we wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Szpital może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.Opublikowa: Marta Laska
Publikacja dnia: 25.09.2020
Podpisa: Marta Laska
Dokument z dnia: 25.09.2020
Dokument ogladany razy: 729