A A A K
Szpital Jurasza 
SmodBIP www.jurasza.pl

Udostpnianie informacji publicznej

Zgodnie z ustaw z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 695 z pón. zm.) informacja publiczna, która nie zostaa udostpniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostpniana na wniosek.

Wypeniony wniosek mona przesa:

  • poczt elektroniczn na adres: e-mail: sekretariat@jurasza.pl
  • poczt na adres:Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M. Skodowskiej-Curie 9, 84-094 Bydgoszcz
  • za porednictwem skrzynki e-PUAP

Udostpnianie informacji publicznej na wniosek nastpuje bez zbdnej zwoki, nie póniej jednak ni w terminie 14 dni od dnia zoenia wniosku. Jeeli jednak informacja nie moe by udzielona w powyszym terminie, podmiot obowizany do jej udzielenia powiadamia w tym terminie osob zainteresowan o powodach opónienia oraz o terminie w jakim udostpni informacj, nie duszym jednak ni 2 miesice od dnia zoenia wniosku.

Udostpnienie informacji publicznej na wniosek nastpuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba e rodki techniczne, którymi dysponuje Szpital do udostpnienia, nie umoliwiaj udostpnienia informacji w sposób i w formie okrelonej we wniosku.

Jeeli w wyniku udostpnienia informacji publicznej na wniosek, Szpital ma ponie dodatkowe koszty zwizane we wskazanym we wniosku sposobem udostpnienia lub koniecznoci przeksztacenia informacji w form wskazan we wniosku, Szpital moe pobra od wnioskodawcy opat w wysokoci odpowiadajcej tym kosztom.Opublikowa: Marta Laska
Publikacja dnia: 25.09.2020
Podpisa: Marta Laska
Dokument z dnia: 25.09.2020
Dokument ogladany razy: 218